દક્ષિણ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] જમણું (૨) દક્ષિણ દિશાનું કે તે બાજુ આવેલું (૩) દક્ષ; ચતુર; પ્રવીણ (૪) પુંo (સં.) ઉમાના પિતા (૫) સ્ત્રીo પૂર્વ દિશા તરફ મોં રાખતાં જમણા હાથ તરફની દિશા (૬) પુંo દક્ષિણ દિશામાં આવેલો દેશ (૭) ત્રણ અગ્નિમાંનો એક