દરબાર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo; સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] રાજસભા-કચેરી (૨) મોટા માણસ કે અમીર ઉમરાવ પાસે ભરાતો દાયરો (૩) પુંo ઠાકોર; રાજા