દવા

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] ઓસડ; ઔષધ (૨) ચિકિત્સા (૩) ઉપાય; ઇલાજ (લા.)

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[દ(सं. दुस-दुः+વા] +ખરાબ વા; વાવર