દામ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं. दम्म; प्रा. दम्म] પૈસો; ધન (૨) નo કિંમત; મૂલ્ય

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ ન.

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

દામણ; ઘોડાં-ગધેડાંના પગ બાંધવાનું દોરડું (૨) સ્ત્રીo માળા