ધડ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[दे.] માથા વિનાનું શરીર (૨) મૂળ પાયો (લા.) (૩) અo [રવo] (કાંઇ પડવાનો રવ) ધડાક