ધરાર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (અo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo ધરાધર] અલબત્ત; અવશ્ય; અચૂક (૨) સાવ તદ્દન

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

['ધર'(ધુરા) ઉપરથી] વાહનમાં ધૂંસરી આગળ વધારે ભાર હોવાપણું ('ઉલાળ' થી ઊલટું) (૨) આગેવાન