ધાક

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo; સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo दे. धवक्क=ભયથી ધડકવું] ડર; બીક (૨) અંકુશ (૩) દોર; સત્તા (૪) બહેરાપણું