ધૂમ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ધુમાડો

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo; અo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[રવo] પુષ્કળ; સખત (૨) આવેશભેર (૩) સ્ત્રીo શોર; ધમાલ (ધૂમ મચાવવી)