નીલું

વિક્શનરીમાંથી
(નીલો થી અહીં વાળેલું)
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો