પાણી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type

નામ (નo)

Meaning

[सं. पानीय; प्रा. पाणीअ, पाण, -णी] પીવાનું કુદરતી પ્રવાહી; જળ (૨) જળ જેવું કોઈ પ્રવાહી (૩) ધાર; વાઢ (લા.) (૪) નૂર; તેજ (૫) શૂરાતન; પોરસ (૬) ટેક; વટ; આબરૂ (૭) ઢોળ; સોનારૂપાનો રસ

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ

સમાનાર્થી

નીર જળ