પ્રથમ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

પહેલું (૨) અo શરૂઆતમાં (૩) પહેલેથી; અગાઉથી