પ્રદિપ

વિકિકોશમાંથી

પ્રદિપ એટલે પ્રકાશતો દિપક આ ભારતમાં પુરૂષમાં વપરતા સામાન્ય નામો પૈકીનું એક નામ છે.