પ્રદિપ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્રદિપ એટલે પ્રકાશતો દિપક આ ભારતમાં પુરૂષમાં વપરતા સામાન્ય નામો પૈકીનું એક નામ છે.