ફોરમ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo; પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

ફોર; ફોરવું તે; સુગંધ (૨) ફારમ; તપસીલ ભરવાનો આંકેલો કે ખાનાંવાળો કાગળ, ફૉર્મ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

ફોર; ફોરવું તે; સુગંધ; સુવાસ (૨) આબરૂ (લા.)

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[इं.] ચર્ચા વિચારણા માટેનું જાહેર સ્થાન કે મળવાની જગા કે બેઠક કે તે માટેની મંડળી