ફોરમ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo; પુંo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

ફોર; ફોરવું તે; સુગંધ (૨) ફારમ; તપસીલ ભરવાનો આંકેલો કે ખાનાંવાળો કાગળ, ફૉર્મ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

ફોર; ફોરવું તે; સુગંધ; સુવાસ (૨) આબરૂ (લા.)

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[इं.] ચર્ચા વિચારણા માટેનું જાહેર સ્થાન કે મળવાની જગા કે બેઠક કે તે માટેની મંડળી