બાદબાકી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

બાદબાકી એટલે એક સંખ્યામાંથી બીજી સંખ્યા ઓછી કરવા ની પ્રક્રીયા

Subtraction ( English)