ભરવાડ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

ભરુ પ્રદેશમા રહેવાને કારણે ભરવાડ નામ પડયું[ફેરફાર કરો]