રખાત

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

રખાત(સ્ત્રી○)વગર પરણ્યે રાખેલી નારીપત્ની(સ્ત્રી○)ધણિયાણી; વહુ રખાત(સ્ત્રી○)વગર પરણ્યે રાખેલી નારીપત્ની(સ્ત્રી○)ધણિયાણી; વહુ