રગ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[फा.] નસ (૨) મનોવૃતિ; વલણ (લા.) (૩) હઠ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo; નo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[इं.] ધાબળો; બનૂસ

Blood vessel Also fiber