રગ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] નસ (૨) મનોવૃતિ; વલણ (લા.) (૩) હઠ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo; નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[इं.] ધાબળો; બનૂસ

Blood vessel Also fiber