રજ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[રજ=ધૂળનો કણ તેના જેટલું? કે 'જરા'નો વ્યત્યય?] થોડું; જરાક (૨) સ્ત્રીo [सं.] અણુ; ધૂળનો કણ (૩) ધૂળ; કસ્તર (૪) સ્ત્રીo; નo સ્ત્રીનો માસિક અટકાવ; આર્તવ (૫) પુષ્પનો પરાગ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] દુ:ખ; ખેદ; દિલગીરી