રવ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

તાન; ઉમંગ (૨) સ્ત્રીo ગરમી; ગરમીની અસર (કા.)

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત પુંo અવાજ