રાજા

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (અo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[જુઓ 'રાજ' અo] ઓલવાઈ જાય તેમ

3 સંસ્કૃત પુંo રાજ્ય કરનાર આદમી (૨) રાજાની સંજ્ઞાનું પત્તું(ગંજીફામાં) (૩) ભોળો ને ઉદાર સ્વભાવનો માણસ (લા.) (૪) મૂર્ખ કે ગાંડો માણસ