લંબ

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[फा.] હોઠ (૨) સ્ત્રીo લાળ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (અo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[રવo] એવા અવાજ સાથે (મોંમાં મૂકવું) (૨) લપ; જલદી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo; પુંo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

'પરપેન્ડિક્યુલર' (ગ.) (૩) વિo લાંબું (૪) પુંo ઓળંબો (૫) દરિયાનું પાણી માપવાની દોરી