લંબ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] હોઠ (૨) સ્ત્રીo લાળ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (અo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[રવo] એવા અવાજ સાથે (મોંમાં મૂકવું) (૨) લપ; જલદી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo; પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] 'પરપેન્ડિક્યુલર' (ગ.) (૩) વિo લાંબું (૪) પુંo ઓળંબો (૫) દરિયાનું પાણી માપવાની દોરી