વાયુ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] પંચ ભૂતમાંનો એક પદાર્થ; 'ગૅસ' (૨) પવન (૩) પુંo; નo બાદી (૪) નo વાઈ; મૃગી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

['વા' પરથી] વાથી દીવો હોલવાઈ ન જાય એ માટે અંદર મૂકવા ઢોચકા જેવો કૂખે બાકાંવાળો બનાવેલો માટીનો ઘાટ