વિકિકોશ:ખૂટતાં શબ્દો

વિકિકોશમાંથી
information આ પનામાં વિકિકોશમાં ખૂટતા કે જોઇતા હોય તેવા શબ્દો અનુક્રમણિકા અનુસાર જ ઉમેરવા.

ભાગ: ૦-૯ ક્ષ જ્ઞ

અનક્ષર[ફેરફાર કરો]

  • ચાઉસ
  • ભુંજેરું
  • વિવાડું
  • હોલમાટ