વિકિકોશ ચર્ચા:વર્તમાન ઘટનાઓ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

શિક્ષણ માનવી ને પુરણ બના વે છે અા િનબંધ જાેઈઅૉ છે