સૌથી વધુ ફેરફાર થયેલા પાનાં

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૧:૫૨, ૧૬ મે ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. મુખપૃષ્ઠ‏‎ (૧૪૬ પુનરાવર્તનો)
 2. English‏‎ (૬૪ પુનરાવર્તનો)
 3. computer‏‎ (૫૫ પુનરાવર્તનો)
 4. French‏‎ (૪૯ પુનરાવર્તનો)
 5. Afrikaans‏‎ (૪૮ પુનરાવર્તનો)
 6. Russian‏‎ (૪૭ પુનરાવર્તનો)
 7. Wiktionary‏‎ (૪૭ પુનરાવર્તનો)
 8. India‏‎ (૪૬ પુનરાવર્તનો)
 9. Italian‏‎ (૪૬ પુનરાવર્તનો)
 10. German‏‎ (૪૩ પુનરાવર્તનો)
 11. father‏‎ (૪૩ પુનરાવર્તનો)
 12. français‏‎ (૪૨ પુનરાવર્તનો)
 13. Chinese‏‎ (૪૨ પુનરાવર્તનો)
 14. Arabic‏‎ (૪૨ પુનરાવર્તનો)
 15. Swedish‏‎ (૪૦ પુનરાવર્તનો)
 16. Dutch‏‎ (૪૦ પુનરાવર્તનો)
 17. Greek‏‎ (૪૦ પુનરાવર્તનો)
 18. anglais‏‎ (૩૯ પુનરાવર્તનો)
 19. Esperanto‏‎ (૩૯ પુનરાવર્તનો)
 20. Japanese‏‎ (૩૯ પુનરાવર્તનો)
 21. esperanto‏‎ (૩૭ પુનરાવર્તનો)
 22. Wikipedia‏‎ (૩૬ પુનરાવર્તનો)
 23. Deutsch‏‎ (૩૬ પુનરાવર્તનો)
 24. Hindi‏‎ (૩૪ પુનરાવર્તનો)
 25. ordinateur‏‎ (૩૪ પુનરાવર્તનો)
 26. Polish‏‎ (૩૪ પુનરાવર્તનો)
 27. italiano‏‎ (૩૪ પુનરાવર્તનો)
 28. Armenian‏‎ (૩૩ પુનરાવર્તનો)
 29. Engels‏‎ (૩૩ પુનરાવર્તનો)
 30. Czech‏‎ (૩૩ પુનરાવર્તનો)
 31. ciel‏‎ (૩૩ પુનરાવર્તનો)
 32. Indien‏‎ (૩૨ પુનરાવર્તનો)
 33. belle‏‎ (૩૨ પુનરાવર્તનો)
 34. afrikaans‏‎ (૩૨ પુનરાવર્તનો)
 35. Englisch‏‎ (૩૨ પુનરાવર્તનો)
 36. arabe‏‎ (૩૧ પુનરાવર્તનો)
 37. hindi‏‎ (૩૧ પુનરાવર્તનો)
 38. allemand‏‎ (૩૧ પુનરાવર્તનો)
 39. Hebrew‏‎ (૩૧ પુનરાવર્તનો)
 40. translation‏‎ (૩૧ પુનરાવર્તનો)
 41. language‏‎ (૩૦ પુનરાવર્તનો)
 42. japonais‏‎ (૨૯ પુનરાવર્તનો)
 43. Albanian‏‎ (૨૯ પુનરાવર્તનો)
 44. polski‏‎ (૨૯ પુનરાવર્તનો)
 45. italien‏‎ (૨૯ પુનરાવર્તનો)
 46. grec‏‎ (૨૯ પુનરાવર્તનો)
 47. Wikimedia‏‎ (૨૯ પુનરાવર્તનો)
 48. apple‏‎ (૨૮ પુનરાવર્તનો)
 49. עברית‏‎ (૨૮ પુનરાવર્તનો)
 50. ગુજરાતી‏‎ (૨૮ પુનરાવર્તનો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)