સૌથી વધુ જોડાયેલાં પાનાંઓ

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૨:૩૨, ૧૦ મે ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. વિભાગ:લિંગ અને વચન‏‎ (૯૭૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 2. ઢાંચો:લિંગ‏‎ (૯૭૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 3. વિભાગ:italics‏‎ (૭૨૧ પાનાઓ પર વપરાયો)
 4. ઢાંચો:ભગવદ્ગોમંડલ‏‎ (૫૯૯ પાનાઓ પર વપરાયો)
 5. વિભાગ:table‏‎ (૫૩૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 6. વિભાગ:string‏‎ (૫૨૭ પાનાઓ પર વપરાયો)
 7. વિભાગ:ભાષાઓ/સ્થિર‏‎ (૫૨૭ પાનાઓ પર વપરાયો)
 8. વિભાગ:parameters‏‎ (૫૨૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 9. વિભાગ:ભાષાઓ‏‎ (૫૨૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 10. વિભાગ:ભાષાઓ/આંકડા૨‏‎ (૫૧૯ પાનાઓ પર વપરાયો)
 11. વિભાગ:ઉપયોગીતા‏‎ (૫૧૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 12. ઢાંચો:tracking/getLanguageByCode‏‎ (૫૧૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 13. વિભાગ:ભૂલકાઢ‏‎ (૫૧૬ પાનાઓ પર વપરાયો)
 14. વિભાગ:શબ્દોત્પત્તિ ભાષા‏‎ (૪૯૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 15. ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિ‏‎ (૪૯૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 16. ઢાંચો:cite-meta‏‎ (૪૦૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 17. ઢાંચો:cite-book‏‎ (૩૯૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 18. ઢાંચો:-noun-‏‎ (૩૯૧ પાનાઓ પર વપરાયો)
 19. વિભાગ:languages‏‎ (૩૮૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 20. વિભાગ:languages/data2‏‎ (૩૮૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 21. વિભાગ:scripts‏‎ (૩૮૪ પાનાઓ પર વપરાયો)
 22. વિભાગ:script utilities‏‎ (૩૮૩ પાનાઓ પર વપરાયો)
 23. વિભાગ:script utilities/data‏‎ (૩૮૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 24. વિભાગ:scripts/data‏‎ (૩૮૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 25. વિભાગ:links‏‎ (૩૭૮ પાનાઓ પર વપરાયો)
 26. ઢાંચો:deprecated code‏‎ (૩૬૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 27. ઢાંચો:check deprecated lang param usage‏‎ (૩૬૪ પાનાઓ પર વપરાયો)
 28. વિભાગ:utilities/data‏‎ (૩૬૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 29. વિભાગ:utilities‏‎ (૩૬૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 30. વિભાગ:usex/templates‏‎ (૩૬૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 31. વિભાગ:usex‏‎ (૩૬૧ પાનાઓ પર વપરાયો)
 32. વિભાગ:translations/data‏‎ (૩૬૧ પાનાઓ પર વપરાયો)
 33. ઢાંચો:quote-meta/quote‏‎ (૩૬૧ પાનાઓ પર વપરાયો)
 34. ઢાંચો:quote-meta‏‎ (૩૬૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 35. વિભાગ:time‏‎ (૩૬૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 36. વિભાગ:quote‏‎ (૩૬૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 37. ઢાંચો:quote-book‏‎ (૩૬૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 38. ઢાંચો:આજનો શબ્દ‏‎ (૩૫૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 39. ઢાંચો:edit‏‎ (૩૫૫ પાનાઓ પર વપરાયો)
 40. ઢાંચો:en‏‎ (૧૬૨ પાનાઓ પર વપરાયો)
 41. ઢાંચો:-trans-‏‎ (૧૬૧ પાનાઓ પર વપરાયો)
 42. ઢાંચો:-gu-‏‎ (૧૫૭ પાનાઓ પર વપરાયો)
 43. ઢાંચો:hi‏‎ (૧૪૯ પાનાઓ પર વપરાયો)
 44. ઢાંચો:હિંદી‏‎ (૧૪૯ પાનાઓ પર વપરાયો)
 45. ઢાંચો:fr‏‎ (૧૪૪ પાનાઓ પર વપરાયો)
 46. ઢાંચો:ફ્રાંસી‏‎ (૧૪૪ પાનાઓ પર વપરાયો)
 47. વિભાગ:documentation‏‎ (૧૪૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 48. વિભાગ:array‏‎ (૧૪૦ પાનાઓ પર વપરાયો)
 49. ઢાંચો:documentation‏‎ (૧૩૯ પાનાઓ પર વપરાયો)
 50. ઢાંચો:સાર્થકોશ‏‎ (૯૯ પાનાઓ પર વપરાયો)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)