સુરક્ષિત ચૂંટણી

આ ચૂટણીમાં મત આપવા લોગીન કરેલુઁ હોવું જોઇએ