શય્યા

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

પથારી (૨) પદોનો પરસ્પર સુમેળ-સંગતતા (કા.શા.)