શીત

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ ન.

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[प्रा. सित्थ (सं. स्किथ); સરo म. शीत] ભોંય પર પડેલા ભાતના દાણા

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

ટાઢું; ઠંડું (૨) નo શરીર ઠંડું પડી જવું તે