શૂન્ય

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ખાલી (૨) અસત (૩) ભાન કે સંજ્ઞા વિનાનું (૪) (સમાસને છેડે) રહિત; વિનાનું. ઉદાo જ્ઞાનશૂન્ય (૫) નo મીંડું (૬) અભાવ (૭) ખાલીખમ; શૂન્ય આકાશ; 'વૅક્યૂમ' (૮) (સં.) બ્રહ્મMeaning[ફેરફાર કરો]

Zero ( English)