સત્ય

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type

નામ (વિo; નo)

Meaning

[सं.] સાચું; વાસ્તવિક; ખરું (૨) નo ખરાપણું; તથ્ય; સાચી વાત (૩) ત્રણેય કાળમાં બાધ ન પામે અને એકરૂપ રહે, તેવું નિત્ય તત્ત્વ (૪) પાંચ યમ કે મહાવ્રતોમાંનું એક (અધ્યા.)

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ