સભ્યની ચર્ચા:Harsh4101991

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

વિક્ષનરીના મારા ખાતામાં હું ગુજરાતી ફોન્ટ ટાઈપ કરી શકતો નથી કારણકે લેખન પદ્ધતિનો[Input Method] વિકલ્પ[Option] આવતો જ નથી. કોઈ ઉકેલ બતાવવા વિનંતી.