લખાણ પર જાઓ

સભ્ય:Nizil Shah/sandbox

વિકિકોશમાંથી

:શબ્દ (ટાઈટલમાં હોય)

{{ઢાંચો:અર્થ
|વ્યુત્પત્તિ= {{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિ}} -- નીચે જુઓ

વ્યુત્પત્તિ ઢાંચો[ફેરફાર કરો]

{{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિ
|ભાષાકોડ= (ISO language code દા.ત. en, sa, pt, fa, mr)
|વ્યુત્પત્તિ_શબ્દ= {{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિશબ્દ|જે_તે_ભાષામાં_શબ્દ=|ઉચ્ચાર=|અર્થ=}}+{{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિશબ્દ|જે_તે_ભાષામાં_શબ્દ=|ઉચ્ચાર=|અર્થ=}}+...
}}

ઉદાહરણ[ફેરફાર કરો]

ઉદાહરણ 1: ઓસડ[ફેરફાર કરો]

{{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિ
|ભાષાકોડ= sa
|વ્યુત્પત્તિ_શબ્દ= {{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિશબ્દ|જે_તે_ભાષામાં_શબ્દ=औषध|ઉચ્ચાર=ઔષધ|અર્થ=દવા}}
}}
દેખાશે 1:

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

વ્યુત્પત્તિ ભાષા: સંસ્કૃત
વ્યુત્પત્તિ શબ્દ: औषध (ઉચ્ચાર: ઔષધ, અર્થ: દવા)


ઉદાહરણ 2: સર્વોત્તમ[ફેરફાર કરો]

{{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિ
|ભાષાકોડ= sa
|વ્યુત્પત્તિ_શબ્દ= {{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિશબ્દ|જે_તે_ભાષામાં_શબ્દ=सर्व|ઉચ્ચાર=સર્વ|અર્થ=બધું}}+{{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિશબ્દ|જે_તે_ભાષામાં_શબ્દ=उत्तम|ઉચ્ચાર=ઉત્તમ|અર્થ=શ્રેષ્ઠ}}
}}


દેખાશે 2:

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

વ્યુત્પત્તિ ભાષા: સંસ્કૃત
વ્યુત્પત્તિ શબ્દ: सर्व (ઉચ્ચાર: સર્વ, અર્થ: બધું) + उत्तम (ઉચ્ચાર: ઉત્તમ, અર્થ: શ્રેષ્ઠ)


ઉદાહરણ 3: ચાવી[ફેરફાર કરો]

{{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિ
|ભાષાકોડ= pt
|વ્યુત્પત્તિ_શબ્દ= {{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિશબ્દ|જે_તે_ભાષામાં_શબ્દ=chave|ઉચ્ચાર=ચાવી|અર્થ=}}
}}


દેખાશે 3:

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

વ્યુત્પત્તિ ભાષા: પોર્ટુગીઝ
વ્યુત્પત્તિ શબ્દ: chave (ઉચ્ચાર: ચાવી)


ઉદાહરણ 4: ત્રાજવું[ફેરફાર કરો]

{{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિ
|ભાષાકોડ= fa
|વ્યુત્પત્તિ_શબ્દ= {{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિશબ્દ|જે_તે_ભાષામાં_શબ્દ=ترازو|ઉચ્ચાર=તરાઝૂ|અર્થ=}}
}}


દેખાશે 4:

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

વ્યુત્પત્તિ ભાષા: ફારસી (પર્શિયન)
વ્યુત્પત્તિ શબ્દ: ترازو (ઉચ્ચાર: તરાઝૂ)


ઉદાહરણ 5: મોજણી[ફેરફાર કરો]

{{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિ
|ભાષાકોડ= mr
|વ્યુત્પત્તિ_શબ્દ= {{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિશબ્દ|જે_તે_ભાષામાં_શબ્દ=मोजणी|ઉચ્ચાર=મોજણી|અર્થ=}}
}}


દેખાશે 5:

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

વ્યુત્પત્તિ ભાષા: મરાઠી
વ્યુત્પત્તિ શબ્દ: मोजणी (ઉચ્ચાર: મોજણી)


ઉદાહરણ 6: ચળવળ[ફેરફાર કરો]

{{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિ
|ભાષાકોડ= mr
|વ્યુત્પત્તિ_શબ્દ= {{ઢાંચો:વ્યુત્પત્તિશબ્દ|જે_તે_ભાષામાં_શબ્દ=|ઉચ્ચાર=|અર્થ=}}
}}


દેખાશે 6:

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

વ્યુત્પત્તિ ભાષા: મરાઠી