હડફો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search
 • ૧. (પું.) ઇસ્કોતરો; પૈસા રાખવાની નાની પેટી.
  • ઉદાહરણ
   ૧૯૪૬, ચુનીલાલ મડિયા, વ્યાજનો વારસ, page ૧૯૪:
   પેઢીનો આખો હડફો ચતરભજ હાથ કરી લિયે.
  • વ્યુત્પત્તિ: [દેવનાગરી]. हडप्फ; સરo [મરાઠી]: हडपा, [કાનડી]. हडप]
 • ૨. (પું.) (લા.) ખાઉધર; જબરો જમનાર માણસ; ખાઉધરો માણસ, બહુ ખાનાર માણસ.
 • ૩. (પું.) જડસો; મૂર્ખ માણસ; બેવકૂફ આદમી; અડબંગ.
 • ૪. (પું.) ધપ્પો; હડસેલો.
 • ૫. (પું.) હડફ લઈને પૈસા નાખી શકાય અથવા કાઢી શકાય તેવી સગવડવાળી પેટી અથવા પેટીનું ખાનું.
  • રૂઢિપ્રયોગ: હરી ફરીને હડફે હાથ = અવારનવાર થેલીમાં હાથ નાખવો તે.
 • ૬. (પું.) હથિયાર કે કાટલાં રાખવાનું લાકડાનું નાનું ખોખું,ઓજાર રાખવાની પેટી.
 • ૭. (વિ.) અવ્યવસ્થિતપણે બધામાં માથું મારનાર.