વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

⚴

પ્રતીક

  1. (ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ) પલ્લાસ એસ્ટરોઇડ (2)

સંબંધિત

ગ્રહોના પ્રતીકો
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·