વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

⯲

પ્રતીક

  1. (ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ) સેડના વામન ગ્રહ

સંબંધિત

ગ્રહોના પ્રતીકો
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·