વિકિકોશમાંથી

(-)આ ચિહ્નન જોતા જ ખબર પડી જાય કે આ ચિહ્નન એ બાદબાકી નું છે.