🝽

વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

🝽
🝽

પ્રતીક

  1. (ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ) ગોંગોંગ વામન ગ્રહ

સંબંધિત

ગ્રહોના પ્રતીકો
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·