ઇશાન

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning

[सं.] ઉત્તર અને પૂર્વ વચ્ચેની દિશા કે ખૂણો (૨) પુંo (સં.) મહાદેવ

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ