ઇશ્વર

વિક્શનરીમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ