એકવચન

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગુજરાતી

Type

નo

Meaning

[सं.] ફરે નહિ એવું વચન (૨) એક જ વસ્તુનો બોધ કરે તે (વ્યા.)

નામ

અનુવાદ