ગણિત

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

ગણેલું (૨) નo ગણિતવિદ્યા (૩) તેની (ખાસ કરી અંકગણિતની) ચોપડી

એક શાસ્ત્ર જેનો વિજ્ઞાન અને કલા બંન્નેમાં સમાવેશ થાય છે.