લખાણ પર જાઓ

દેશ

વિકિકોશમાંથી

Type

નામ (સ્ત્રી.)

Meaning

દિશા (ચ.)

Type

નામ (પું.)

Meaning

રાષ્ટ્ર; કોઈ અમુક પ્રજાનું વતન; મુલક (૨) (કોઈ મોટી વસ્તુનો અમુક) વિભાગ (૩) વતન (૪) ક્ષેત્ર; પ્રદેશ; જગા

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ