પચાસ

વિકિકોશમાંથી

Type

નામ (વિo)

Meaning

[सं. पंचाशत्; प्रा. पंचास] પચાસનો આંકડો કે સંખ્યા; '૫૦'

ગુજરાતી

વિશેષણ

નામ

૫૦

આ પણ જુઓ

અનુવાદ