બકરી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning

[सं. बर्कर] બકરાની માદા

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ