બળદ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type

નામ (પુંo)

Meaning

[दे. बलद; સરo म. बळद,-त, बलद] એક ચોપગું (૨) મૂર્ખ; ગમાર (લા.)

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ