લખાણ પર જાઓ

માછલી

વિકિકોશમાંથી

Type

નામ (સ્ત્રી.)

Meaning

[सं. मत्स्य, प्रा. मच्छ; मागधी-मश्चली] એક જળચર પ્રાણી

Type

નામ (સ્ત્રી.)

Meaning

આંગળીએ પહેરવાનો માછલી આકારનો વેઢ

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ