માછલી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning

[सं. मत्स्य, प्रा. मच्छ; मागधी-मश्चली] એક જળચર પ્રાણી

Type

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning

આંગળીએ પહેરવાનો માછલી આકારનો વેઢ

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ