રજા

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ. रिजा] પરવાનગી; સંમતિ (૨) છૂટી (૩) રુખસદ