શબ્દ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type

નામ (પુંo)

Meaning

[सं.] અવાજ (૨) બોલ; વચન (૩) એક કે વધારે અક્ષરોનો અર્થયુક્ત સમુચ્ચય (વ્યા.)

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ