શહેર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type

નામ (નo)

Meaning

[फा. शह] નગર; મોટું ગામ

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ