શહેર

વિકિકોશમાંથી

Type

નામ (નo)

Meaning

[फा. शह] નગર; મોટું ગામ

ગુજરાતી

નામ

અનુવાદ